Yolsuzlukla Mücadele Politikası

BİRLEŞİK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

 

AMAÇ: Bu Politika; Şirket, üst yönetim, yürütme organları, çalışanlar ve şirket adına hareket edebilecek / şirketi temsil edebilecek tüm diğer kişilerin yolsuzlukla mücadele yasa ve mevzuatının kurallarına uymasını sağlamak ve yolsuzluğu önlemek amaçlı temel prensipleri ve gereklilikleri tarif eden şirket ana dokümanıdır.

 

Politika; Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili yasaları, şirket sözleşmesi, uluslararası yasa ve belgeler ve şirketin diğer iç dokümanlarının herkesçe kabul edilen prensip ve normlarının gereklilikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

Rüşvet, rüşvete aracılık etme, görevi kötüye kullanma, ticari yolsuzluk faaliyetleri, ödemede kolaylık sağlama, para / değerli eşyalar / diğer varlıklar / hizmetler / kendisi veya başkaları için herhangi bir hak edinimi şeklinde ortaya çıkan çıkar sağlama amaçlı görevin yasadışı kötüye kullanımı veya başkaları tarafından o kişiye yasadışı hak ve çıkar temin etme kural olarak; Türkiye ve dünyadaki diğer ülkelerde yolsuzluk ve yolsuzluk / rüşvet uygulamaları / faaliyetler olarak kabul edilmektedir. Bu Politika bu hususlar dikkate alınarak düzenlenmiştir.

 

Yolsuzluk; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için bir tehdit oluşturmakta, iyi yönetim, hakkaniyet ve sosyal adalet ilkelerini temelden yıkmakta, rekabeti bozmakta, iktisadi gelişmeyi kösteklemekte ve demokratik kurumların istikrarını ve toplumun ahlaki temellerini tehlikeye atmaktadır.

 

Bu politika şirketin ve yönetiminin yüksek etik standartlara, açık ve dürüst ticaret yapma prensiplerine, şirketin kurum kültürünü geliştirme istek ve arzusuna, kurumsal yönetimin en iyi uygulamalarını takip etme ve şirketin ticari itibarını yeterli seviyede koruma isteğine bağlılığını temsil etmektedir.

 

Şirket kendisine aşağıdaki hedefleri seçmiştir:

 • Şirketimizin, üst yönetimin ve görev pozisyonları ne olursa olsun diğer şirket çalışanlarının yolsuzluk faaliyetlerine karışması riskini en aza indirmek,
 • Ortaklar, karşı taraflar, çalışanlar ve diğer kişiler nezdinde, yolsuzluğun tüm biçim ve belirti / göstergeleri ile reddedilmesi yönündeki şirket politikasının değişmez anlayışını oluşturmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin yolsuzlukla mücadele yasalarının şirketimize ve çalışanlara uygulanabilecek olan temel gerekliliklerini özetlemek ve açıklamak,
 • Yolsuzlukla mücadele yasa ve mevzuatının temel normlarını, bu politikanın prensip ve gerekliliklerini, bunun yanı sıra yeterli yolsuzluk önleme Politikalerini bilmeleri ve uymaları yönünde şirket çalışanlarının görevlerini tanımlamak.

 

KAPSAM: Şirketimizin merkezi ve Türkiye genelindeki tüm şubelerinde çalışan tüm personelimiz bu Politika kapsamındadır. Ayrıca, bu politikanın prensip ve gereklilikleri; şirket adına ve şirket çıkarları için hareket etmeye yetkili kişilere, Şirketin yönetim organlarına, yüklenici firmalara, çalışanlara, sözleşme ile ve iç dokümanlar yoluyla veya direkt olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatının sonucu olarak ilgili sorumlulukları kendilerine verilmiş olması durumunda karşı taraflara ve diğer kişilere karşı uygulanacaktır.

 

 

 

DAYANAK:

 • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
 • Türk Ceza Kanunu (Madde 13, 155, 204, 205, 207, 235, 236, 239, 247, 250, 251, 252, 255, 257, 258, 282)
 • Ceza Muhakemesi Kanunu
 • Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi
 • Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (15 Kasım 2000)
 • OECD Konseyi Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi (21 Kasım 1997)
 • Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi (27 Ocak 1999)
 • Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi
 • Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararı (06 Kasım 1997)
 • Avrupa Birliği Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin On İlke
 • Arusha Deklarasyonu
 • Gümrük Kapılarında Dürüstlük İle İlgili Gümrükler İşbirliği Konseyi’nin Deklarasyonu (7 Temmuz 1993)

 

SORUMLULAR: Bu Politikanın prensip ve gerekliliklerinin uygulamasına yönelik ana faaliyetlerin organizasyonundan, yolsuzlukla mücadele Politikasının geliştirilmesinden, uygulanması ve kontrolünden ve ayrıca ilgili politika ve diğer tedbirlerin onaylanmasından sorumlu kişiler / organların atanmasından Genel Müdür sorumludur.

 

Şirketimizin tüm çalışanları bu Politikanın gereklerine uymalı ve Politikanı prensip ve gerekliliklerini sıkı bir şekilde yerine getirmelidir.

 

TANIMLAR / KISALTMALAR:

T.C.: Türkiye Cumhuriyeti

 

UYGULAMA:

 1. TÜRKİYE CUMHURİYETİ YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI:

Mevzuat; T.C. kanunları, uluslararası belgeler, yönetmelikler ve eylem planlarından oluşmaktadır. Şirket; temel gereklilikleri güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasına fesat karıştırma, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet verme ve alma, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ticari yolsuzluk işlemleri ve rüşvete aracılık yapma yasağı olan T.C. Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ile çerçevelenmiş tüm yolsuzlukla mücadele düzenlemelerini ve diğer emredici yasaların yasaklara ilişkin esaslarını temel esaslar olarak kabul etmektedir ve hem Şirket’in kendisini, hem de tüm çalışanlarını bu temel esaslara uymakla mükellef kılmaktadır.

 

 1. UYULACAK PRENSİPLER, STANDARTLAR VE GEREKLİLİKLER:

Şirket ve çalışanları; uluslararası hukukun, T.C. tarafından iştirak edilen anlaşmaların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarının genel kabul görmüş prensip ve standartlarına, bunların yanı sıra ticari işlem yaptığımız dünyadaki tüm ülkelerin bu konudaki politika prensiplerine ve gerekliliklerine uymak zorundadır.

 

Şirketin tüm çalışanlarının, doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel olarak veya üçüncü tarafların aracılığı yoluyla, aşağıdaki işlemleri yapması kesin olarak yasaktır:

 • Yolsuzluk faaliyetlerine katılması, rüşvet teklif etmesi, rüşvet vermesi, vermek üzere vaatte bulunması, rüşvet istemesi veya alması veya idari, bürokratik ve herhangi başka bir formaliteyi kolaylaştırmak üzere herhangi bir kişiye, ticari kurum / kuruluş / işletmeler dahil olmak üzere diğer işletmelere, düzenleyici organlara, kamu görevlilerine, özel şirketlere ve çıkarları için veya şirketleri adına hareket etmeye yetkili kişilere parasal varlık, değerli eşya, hizmet veya başka çıkarlar şeklinde ödeme yapması veya yapma teklifinde bulunması,
 • İhaleye fesat karıştırması,
 • Güveni ve görevini kötüye kullanması,
 • Resmi ve özel belgelerde sahtecilik yapması,
 • Gerçek bir resmi belgeyi bozması, yok etmesi veya gizlemesi,
 • Edimin ifasına fesat karıştırması,
 • Sır niteliğindeki bilgileri ifşa etmesi veya başkalarının bu bilgileri elde etmesini kolaylaştırması,
 • Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlaması,
 • İkna / zorlama yoluyla veya herhangi bir başka yol ile haksız menfaat ve yarar temin etmesi,
 • Zimmete geçirme fiilini yapması,
 • Yukarıda belirtilen herhangi bir yasak fiillin işlenmesinde ya da işlenme teşebbüsünde yer alması, iştirak etmesi veya tertip kurması, bu fiillerin işlenmesine yardım etmesi, teşvikte bulunması, kolaylaştırması veya yol göstermesi,
 • Yukarıda belirtilen herhangi bir yasak fiillin işlenmesine ilişkin davalarda gerçek dışı tanık ifadesi verilmesinin sağlanmasına ya da tanıklık yapılmasına yahut delil sunulmasına müdahalede bulunmak için fiziksel güç kullanımı, tehdit veya korkutmaya başvurması veya haksız bir menfaat vadetmesi, teklif etmesi veya sağlaması;

 

Tümü aşağıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, yukarıda belirtilmiş olan yapılması yasak olan işlemlere ilişkin özet açıklamalar, tüm çalışanlara ve taraflara rehber olması maksadıyla, aşağıda sunulmuştur;

 

İhaleye Fesat Karıştırmak: Şirketimiz veya şirketimiz adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştırmak. Aşağıdaki durumlarda ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

 1. Hileli davranışlarla:
 • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin / şirketlerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
 • İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin / şirketlerin ihaleye katılmasını sağlamak,
 • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
 • Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
 1. Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.
 2. Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin / şirketlerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.
 3. İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin / şirketlerin, ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapması.

 

Güveni Kötüye Kullanmak: Üzerinde belli bazı tasarruflarda bulunma hak ve yetkisi verilen konularda, Şirketin zararına, kendisinin veya başkasının yararına olarak tasarrufta bulunmak.

 

Görevi Kötüye Kullanmak: Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle veya görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya şirketin zararına neden olmak, ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamak.

 

Resmi Belgede Sahtecilik Yapmak: Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek veya sahte belgeyi kullanmak.

 

Özel Belgede Sahtecilik Yapmak: Özel bir belgeyi (esasında mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi) sahte olarak üretmek / düzenlemek, gerçek bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmak, başkaları tarafından sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgeyi kullanmak.

 

Gerçek Bir Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek Veya Gizlemek: Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerleri meşruiyet görüntüsü kazandırılarak ekonomik sisteme sokmak, aynı zamanda suç delillerini değiştirerek, gizlemek, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini yurt dışına transfer etmek veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları boyamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek.

 

Edimin İfasına Fesat Karıştırmak: Aşağıdaki şekillerde karşı taraflara, üçüncü taraflara karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştırmak:

 • İhale kararında veya sözleşmede özelliği belirtilen maldan başka bir malı teslim etmek veya kabul etmek,
 • İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malı teslim etmek veya kabul etmek,
 • Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen süresinde ifa edilmiş gibi kabul etmek,
 • Yapım ihalelerinde yapılan işi, eseri veya kullanılan malzemeyi şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul etmek,
 • Hizmet niteliğindeki edimi ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul etmek.

 

Ticarî Sır, Bankacılık Sırrı Veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi Veya Belgeleri Açıklamak: Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticarî sır veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri veya keşif ve buluşları veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgileri yetkisiz kişilere vermek veya ifşa etmek.

 

Göreve İlişkin Sırrı Açıklamak: Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklamak veya yayınlamak veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştırmak (ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten veya şirketten ayrıldıktan sonra da açıklamak yasaktır).

 

İkna / Zorlama Yoluyla Yarar Sağlamak: Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna etmek veya zorlamak.

 

Denetim Görevini İhmal Etmek: Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yummak.

 

Rüşvet Vermek / Almak: Görevinin gereklerine aykırı olarak hukukî olmayan bir işin yapılması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir haksız yarar / menfaat sağlamak amacıyla rüşvet vermek veya almak veya rüşvet konusunda anlaşmaya varmak.

 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim şirketlerle hukukî ilişki tesisinde veya tesis edilmiş hukukî ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına hareket eden kişilere görevinin gereklerine aykırı olarak yarar sağlamak.

 

Yetkili Olmadığı Bir İş İçin Yarar Sağlamak: Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya özel bağlantıları nedeniyle yapabileceğinden söz ederek veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlamak ve menfaat temin etmek.

 

Zimmete Geçirmek: Görevi dolayısıyla yönetimi, satışı, kullanımı, üretimde tüketimi vb yetkileri kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu kendisine emanet edilmiş olan taşınır veya taşınmaz herhangi bir mal varlığı ve malzemeler, özel fonlar, menkul kıymetler, maddi ve finansal varlıklar ve değer taşıyan herhangi şey üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunmak, bu malı / malzemeleri / maddi ve finansal varlıkları edinmek, amacı dışında kullanmak veya tüketmek, kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmek.

 

 1. POLİTİKANIN TEMEL PRENSİPLERİ
 2. Üst Yönetimin Misyonu:

Genel Müdür ve şirketin bölüm yöneticileri her seviyede herhangi bir şekil ve belirtide ortaya çıkan yolsuzluğa karşı ahlaki normda taviz vermez bir davranış sergileyecek, hareketleri ile örnek teşkil edecek, tüm çalışanların ve beraber çalışılan karşı tarafların yolsuzlukla mücadele politikasını bilmelerini sağlayacaklardır.

 

Stratejik projelerin yürütülmesi çerçevesinde, günlük faaliyetler sırasında, ortaklar, devlet ve kamu otoritesi temsilcileri ve görevlileri, politik partiler, şirket yönetim organları ve çalışanları, yatırımcılar ve diğer gerçek ve yasal kişiler ile etkileşim içinde olma durumlarında, herhangi bir şekil ve belirtideki rüşvetin reddedilmesi prensibi (sıfır tolerans prensibi) şirkette kararlı bir şekilde uygulanacaktır.

 

 1. Periyodik Risk Değerlendirmesi:

Şirket; hem bir bütün olarak hem de özel olarak belirli yön ve alanlarda, şirketin faaliyet icra ettiği ülkeleri, bölgeleri ve tüm iş süreçlerini hesaba katarak ticari faaliyetlere özgü olan yolsuzluk risklerini zaman zaman belirleyecek, bunları dikkate alacak ve değerlendirecektir.

 

 1. Yeterli Seviyede Yolsuzlukla Mücadele Politikaü:

Şirket belirlenen risklere makul bir şekilde uygun düşen yeterli yolsuzluk önleme Politikalarını geliştirecek, yürürlüğe sokacak ve bunlara uyulmasını denetleyecektir.

 

 1. Karşı Tarafların Kontrol Edilmesi:

Şirket; yolsuzluk faaliyetlerine karışma ihtimali olan karşı taraflar ile olan ticari ilişkiler riskini azaltmak üzere makul bir şekilde çaba harcayacak, bu bağlamda bu politikanın gerekliliklerine uymak amacıyla karşı tarafın rüşvete olan toleransına ve rüşvete hazır olma derecesine ilişkin mevcut bilgileri araştırarak doğrulayacak, sözleşmelere ve anlaşmalara yolsuzluk önleme terim ve şartlarını (yolsuzlukla mücadele maddeleri) uygun bir şekilde dahil edecek ve yolsuzluğun önlenmesi için karşılıklı yardımlaşma sağlayacaktır.

 

 

 1. Farkındalık Yaratılması Ve Talimatlar:

Şirket bu Politikayı tüm taraflara serbest erişim sağlanması için şirketin internet sitesinde yayımlayacak, yolsuzluğu reddettiğini açıkça duyuracak ve bu politikanın prensip ve gerekliliklerine tüm karşı tarafların, onların çalışanlarının, şirketin yönetim organları üyelerinin ve çalışanlarının ve diğer kişilerin uymasını özendirecek ve teşvik edecektir.

 

Şirket; personelinin yolsuzlukla mücadele Politikanın tüm yönlerini ve bu Politikanın pratikte uygulanacağı tüm yol ve yöntemleri bilmelerini sağlamak amacıyla, çalışanlarına düzenli bir şekilde bilgi ve talimat vermek yoluyla yolsuzlukla mücadele kültür ve bilinç seviyesini geliştirecektir.

 

 1. İzleme Ve Kontrol

Şirket yürürlüğe konan yeterli yolsuzluk önleme Prosedürlerini periyodik olarak izleyecek, uyulmasını kontrol edecek ve gerektiğinde güncelleştirecek ve geliştirecektir.

 

 1. HEDİYELER VE AĞIRLAMA GİDERLERİ

Şirket; ağırlama giderleri ve hediyelerin kamu yetkilileri / devlet ve kamu otoriteleri ile bağlantılı kişiler tarafından şirketimize haksız menfaat temin edilmesi yönünde alacakları kararları üzerine direkt veya dolaylı yoldan etki edecek olması durumunda, ağırlama giderlerini, verilecek karşılıkları (edinimleri) ve hediyeleri kabul edilemez saymaktadır ve uygun görmemektedir.

 

Ağırlama giderleri ve verilen hediyeler uluslararası normlar ve Türkiye normları ile çelişmiyorsa ve Türkiye toprakları dışında gerçekleşmesi durumunda ise o ülkenin ulusal hukuk mevzuatı ve İş Etiği Politikaü ile çelişmiyorsa, bu ağırlama giderleri ve hediyelere müsaade edilmektedir.

 

 1. BAĞIŞ, SOSYAL VE POLİTİK FAALİYETLER, SPONSORLUK

Şirket sosyal sorumluluk prensiplerini sağlamak amacıyla yeknesak bir kurumsal sosyal politika uygulayacaktır. Şirket; kendisinin ve şirketin belirli projelerinde ticari imtiyaz ve ayrıcalıklar elde etmek amacıyla bağış yapmayacak, sosyal ve sponsorluk projelerini finanse etmeyecektir. Şirket kendisinin ve şirketin belirli projelerinde ticari imtiyaz ve ayrıcalıklar elde etmek amacıyla siyasi partileri, kurum / kuruluş / işletmeleri ve siyasi hareketleri finanse etmeyecektir.

 

Şirket bağış, sosyal ve sponsorluk faaliyetlerine ait bilgileri şirket internet sitesinde veya başka bir şekilde yayımlayacaktır.

 

 1. KAMU GÖREVLİLERİ İLE ETKİLEŞİM

Şirket; ödeme şekli ne olursa olsun devlet organlarının, kamu çalışanlarının ve işletmelerin / kurum ve kuruluşların karar vermesini kolaylaştırarak kendisinin ve şirketin belirli projelerinde ticari imtiyaz ve ayrıcalıklar elde etmek amacıyla, kamu görevlilerinin ve onların yakın akrabalarının çıkarına veya kendi hesabına herhangi bir harcama ödemesi yapmaktan ve avantaj sağlamaktan kaçınacaktır. Genel kabul görmüş olan iş yapış şekillerine / bölgesel iş yürütme özelliklerine atıfta bulunmak kabul edilmez.

 

Mesleklerinin icrası bağlamında avukat veya noterlerin de kamu görevlisi ve çalışanı gibi muamele gördüğü genel bir kabuldür. Kişiler ayrıca “bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık” faaliyetinin icrası kapsamında da kamu görevlisi gibi kabul edilmektedir.

 

 1. ÇALIŞANLAR İLE ETKİLEŞİM

Şirket yürürlüğe sokulan onaylı yolsuzlukla mücadele prensipleri, gereklilikleri ve Politikaleri ve bunlara uyulmaması durumunda karşılaşacakları yaptırımlar hakkında çalışanlarına bilgi sunacaktır. Şirket bu amaçlarla bu politikayı internet sitesinde yayımlayacak, yolsuzlukla mücadele kültür seviyesini geliştirecek ve çalışanlarını bilgilendirecektir.

 

İnsan Kaynakları Departmanı;

 • İşe alırken kişilere bu Politikanın tanıtılmasını ve bilmelerini sağlayacak ve bu konuda görev başı eğitimlerini yaptıracaktır.

 

Şirketin yapısal Departmanları;

 • Bu Politikanın ihlal edilmesine ilişkin gerçekleri rapor etmek üzere kullanılması gereken bilgi (iletişim) kanalları hakkında personelini bilgilendirecek,
 • Politikanın yürürlüğe girme tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde çalışanlarının bu politikayı bilmelerini sağlayacak,
 • Çalışanların görevlerine ilişkin resmi değerlemeler yaparken, çalışanların bu Politika hakkındaki bilgilerini ölçecek ve değerlendirecektir.

 

Tüm Şirket çalışanları; Politika kendisine tanıtıldığında, Yolsuzlukla Mücadele Politikası Kabul ve Uyum Taahhütnamesini imzalayacaktır. Yükümlülük belgesi çalışanın özlük dosyasında saklanacaktır. Şirket; bir ticari kurum / kuruluş / işletme yararına veya onun adına hizmet sunan kişiler tarafından icra edilen rüşvet ve yolsuzluk faaliyetlerine ilişkin gerçekleri ve olguları Şirket Yönetimine iletmek üzere kullanacağı “kimlik gerektirmeyen ve her zaman kullanılabilir” çeşitli iletişim araçlarını (e-posta, posta, form vb.) çalışanlarına sunacak / hazır edecektir. Şirket yönetimi; çeşitli iletişim araçlarından yararlanarak, yolsuzlukla mücadele Politikanınün geliştirilmesi ve kontrolü için öneriler (şirket dışı taraf ve kişilerden gelen talepler dahil) alabilir.

 

Kendi faaliyetlerinin veya şirket ile etkileşim içinde olan diğer çalışanların / karşı tarafların veya diğer kişilerin faaliyetlerinin, ihmal yoluyla yapılan eylemlerinin veya önerilerinin bu Politikanın amaçlarına, prensiplerine ve gerekliliklerine uyup uymadığı veya yasal olup olmadığı yönünde çalışanların bir şüphesi olması durumunda; her çalışan veya başka bir kişi bu konuyu, Şirketin çeşitli iletişim araçları ile veya bağlı olduğu Müdürüne / Amirine / gerektiğinde mevcut durum hakkında yönlendirme yapabilecek, konuya açıklık getirebilecek olan Genel Müdür tarafından yetkilendirilmiş kurula (kişiye) rapor edebilir.

 

Şirket personelinin yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının ve bu Politikanın prensip ve gerekliliklerine uyumu hususu; hem personelin şirket içinde daha yüksek pozisyonlara atanma durumu için, hem de konuya ilişkin yasaya göre kendisine disiplin yaptırımları uygulanması için dikkate alınmaktadır.

 

 1. ŞİRKETİN KATILIMI İLE ŞİRKETLERE VE KARŞI TARAFLARA POLİTİKA UYGULANMASI

Şirket; bu Politikanın temel prensip ve gerekliliklerinin yasal kişiler tarafından ve şirketin içinde katılımcı / iştirakçi olduğu / olacağı birlik / kuruluşlar ve karşı taraflar tarafından takip edilmesini / uygulanmasını sağlamak üzere mümkün olan makul çabayı gösterir. Şirket bu amaçla aşağıdakileri yapacaktır:

 • Beraber çalışacağı varsayılan şirketlerin kurucularının nam ve şöhretlerine ilişkin mevcut bilgiyi ve bu şirketlerin ve kurucularının rüşvet ve yolsuzluk konusundaki davranışlarını gösteren somut gerçekleri analiz etmek;
 • O kuruluş ve kişileri bu Politikanın prensip ve gereklilikleri hakkında bilgilendirmek;
 • İştirakçisi olunan birlik / kuruluşlar ve şirketlerde rüşvet önleme politikasının benimsenmesi ve kabul edilmesi için destek vermek.

 

Şirket; iş yapma şekli bu Politikanın prensip ve gereklilikleri ile veya yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının düzenlemeleri ile çelişki içinde olan aracılara, ortaklara, katılım yoluyla şirketlere, acentelere ve diğer gerçek ve tüzel kişilere yaklaşmayacaktır.

 

 • POLİTİKANIN ARACILARA VE DİĞER TARAFLARA UYGULANMASI

Şirket ve çalışanlarının, bu Politikanın veya yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının prensip ve gereklilikleri ile çelişen herhangi bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde aracı, acente veya başka kişiler kullanması yasaktır.

 

Şirket; Şirketin yolsuzluğa karışma risklerini en aza indirmek veya önlemek amacıyla, yolsuzluk faaliyetlerini önlemek / belirlemek için aracıları, ortakları veya diğer kişileri kontrol etme Prosedürlerini ortaya koyacaktır. Şirket; bu Politikada tarif edilen prensip ve gereklilikleri yürürlüğe sokmak / uygulamak üzere, gerek duyulduğunda, aracılarla, ortaklarla, şirketlerle ve diğer kişiler ile yapılacak olan sözleşmelere yolsuzlukla mücadeleye ilişkin şartlar (maddeler) ekleyecektir. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin şartlar (maddeler), gerekirse, bu Politikanın prensip ve gerekliliklerine uymamanın karşı taraflara yükleyeceği sorumluluğu belirtebilir.

 

 1. VERİLMESİ GEREKEN KARŞILIKTAN VE YAPTIRIMLARDAN MUAFİYET

Şirket, sonucunda şirket kar kaybederse veya ticari ve rekabetçi avantajlar elde etmez ise / sadece yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatının / bu Politikanın ihlal edilmesi ile kayba uğramasından sakınılabilecek olması durumunda bile, yolsuzluk faaliyetlerine katılmayı reddeden veya yolsuzluk olduğu farzedilen durumu rapor eden çalışanlarına yaptırım uygulamamayı garanti etmektedir.

 

 1. DENETİM VE KONTROL

Şirket düzenli olarak finansal ve ekonomik faaliyetlerin iç ve dış denetimini yapacaktır. Şirket; iç kontrol Politikaleri çerçevesinde, birinci derece kayıtların ve bu politikanın gerekliliklerine uyumun doğrulanması dahil, ticari faaliyetlerin kilit alanlarını kontrol edecektir. Bu kontroller İç Tetkik Prosedürü gereklerine uygun olarak gerçekleştirilir.

 

 1. MUHASEBESEL İŞLEMLER

Tüm finansal işlemler; tam, doğru ve yeterli seviyede ayrıntı ile kaydedilecek ve denetime hazır şekilde şirketin ticari hesaplarına yansıtılacaktır. Aşağıdaki hususlar yasaktır:

 • Muhasebe raporlarında sahtecilik ve yanlış beyanda bulunulması,
 • Yanlış ya da eksik bilgiler içeren bir fatura veya her türlü belge veya muhasebe kaydı düzenlenmesi veya kullanılması,
 • Bir ödemenin muhasebe kayıtlarına dahil edilmesinin haksız şekilde ihmal edilmesi,
 • Kayıt dışı hesap tutulması,
 • Kayıt dışı veya yeterince tespit edilmemiş işlemler yapılması,
 • Var olmayan gider kaydı tutulması,
 • Konusu çarpıtılarak borç kaydedilmesi,
 • Bazı yükümlülüklerin kayıtlara yanlış bir şekilde işlenmesi,
 • Muhasebe belgelerinin kasıtlı olarak yasanın öngördüğü süreden evvel imhası

 

Yukarıda sıralanan yasak işlemler ve bunlara ilişkin mali, vergisel ve yönetimsel tüm veriler yürürlükteki yasal mevzuata göre değerlendirilecektir.

 

 1. RAPORLAR

Şirketin Genel Müdürü veya yetkili organı (yetkili kişisi); şirket ve çalışanların faaliyetlerinin bu Politikanın veya yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının prensip ve gereklilikleri ile uyumlu olmasını sağlamak üzere, yapısal Departman yöneticilerinin kayıtlarını, yapılan işin sonuçları yönünden periyodik olarak gözden geçirecektir.


 1. POLİTİKAYA YAPILACAK DÜZELTME VE EKLEMELER

Şirketin bu politikasının ve ilgili yolsuzlukla mücadele Politikalerinin hükümlerinin yetersizliğinin belirlenmesi veya mevcut yasal mevzuatın gerekliliklerinin değişmesi durumlarında, Şirketin Genel Müdürü veya yetkili organı (yetkili kişisi) bu Politikaü gözden geçirmek ve düzeltmek için gerekli olan faaliyet planının dikkatle hazırlanmasını ve uygulanmasını organize edecektir.

 

 1. BU POLİTİKANIN GEREKLERİNİ YERİNE GETİRMEMENİN (UYGUNSUZ ŞEKİLDE YERİNE GETİRMENİN) YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Pozisyonu ne olursa olsun şirketin tüm çalışanları; bu politikanın prensip ve gerekliliklerine uyulmamasından, bunun yanı sıra bu prensipleri ve gereklilikleri ihlal eden / çiğneyen astlarının faaliyetlerini (eylemsizliğini) gereğince uygun ve yeterli şekilde kontrol etmemekten sorumlu tutulacaktır.

 

Yürürlükteki yasal mevzuatın geçerli kuralları çerçevesinde yolsuzluk olgularının tespit edilmesi durumunda ve her ölçülü ve makul şüphe durumunda; Genel Müdür tarafından yetkilendirilen organ (kişi) resmi soruşturmalar başlatacaktır.

 

Yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatının ihlal edilmesinden suçlu bulunan kişiler; Politikae göre ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının gerektirdiği temellere uygun bir şekilde, şirketin, kanun uygulayıcı kurumların veya diğer kişilerin inisiyatifinde olarak “disiplin, idari, hukuki veya cezai sorumluluğa” tabi tutulabilecektir.

 

Bu Politikanın gerekliliklerinin ihlal edilmesinden suçlu bulunan kişiler; Politikae göre ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatına dayanan şirketin düzenleyici kurallarının gerektirdiği temellere uygun bir şekilde “disiplin, idari, hukuki veya cezai sorumluluğa” tabi tutulabilecektir.

 

 1. YOLSUZLUK OLAYI BİLDİRİM YÖNTEMİ

Çalışanlar ve diğer kişilerin diğer çalışanlar veya karşı tarafların faaliyet ve hareketlerinin yasallığı hakkında herhangi bir şüphe duymaları durumunda, şirkete veya çalışanlarına zarar veren veya verebilecek veya itibarını zedeleyebilecek yolsuzluk faaliyetlerine ve diğer ihlallere ilişkin makul şüphe duymaları durumunda, bu konuların en yakın amirlere, sorumlu ve yetkili kişilere aşağıdaki herhangi bir şekilde rapor edilmesi gerekmektedir:

 • Telefon ile: +90 232 4632323
 • E-posta ile: hkokcu@birlesikgumrukleme.com.tr
 • Posta ile: 1476/1 Sokak No:7 K:4/401 Sevil – 1 İş Mrk. Alsancak – İZMİR / TÜRKİYE
 • Şirketin web sayfası üzerinden özel bir “mesaj formu” ile.

 

Şirket; mevcut “yolsuzluk olayı bildirim yöntemi” nin bir parçası olarak, aşağıdaki hususları garanti eder:

 • Şirket mevzuat gerekliliklerine uygun olarak bir yolsuzluk olayını rapor eden kişinin kimliğinin gizliliğini sağlayacaktır.
 • Şirket; eğer ihbar edilen yolsuzluk hareketi belgeler ile doğrulanmasa bile, şirketin veya karşı taraflardan birinin bir çalışanının yolsuzluk faaliyetleri hakkında makul gerekçelerle ve iyi niyetle tarafsız ve dürüst bir şekilde bilgi veren çalışanına karşı herhangi bir yaptırım uygulamayacaktır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hakan KÖKÇÜ

ISO 37001.2016-XXX