Sosyal Uygunluk Polititası

Gümrük Hizmetleri ve yönetimin her aşamasında “Önce İnsan” prensibi ile hareket eden ve Yasal Gerekliliklerini yerine getirmekte  olan şirketimiz;

Birleşik Gümrük Müşavirliği kurulduğu 1985 yılından bu yana topluma, çevreye ve çalışanlarına karşı görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır. Birleşik Gümrükleme, sosyal sorumluluk politikası doğrultusunda bu gayretini “İnsan Odaklı Çalışma” bakış açısıyla desteklemekte, 30 yılı aşkın deneyimin verdiği güvenle Kurumsal prensipleri doğrultusunda hareket etmektedir.

 

Çalışanlarının Sosyal çevreye duyarlı bireyler olarak hizmet sunmasını sağlamak

Birleşik Gümrükleme, içinde bulunduğu toplumun kültürel, sosyal değerlerine bağlı olarak modern ve çağdaş yaşamı destekleyen vizyonda İnsan kaynağını bünyesine katma amaç ve misyonuna sahiptir.

Çevreye saygılı iş süreçleri ve projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak

Doğal kaynaklar tükenidiği, yaşam alanlarının kısıtlandığı, insanlar tarafından doğaya verilen zararın her gün katlanarak arttığı bu dünyada yaşanabilir bir ekosistem kurmak en temel hedeflerimizdir. Kurumların gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için üzerine düşen görevi yerine getirmesine olan inanç ile Birleşik Gümrükleme, iş modellerini ve süreçlerini çevreye duyarlı olarak düzenlemek, çalışanlarını bilinçlendirmek, doğal hayatı korumak için çalışmalarını yürüten sivil toplum kuruluşlarına destek olmak amacıyla çalışır.

 

 

Birleşik Gümrükleme bu amaç doğrultusunda aşağıdaki politikaları benimsemiştir:

 • Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi : Çocuk ve gencç İşçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında işçi çalıştırmamayı.
 • Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi : Sözleşme ile bağlanmış, zorla veya gönülsüz işçi çalıştırmamayı.
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması : Risk analizine dayalı proaktif bir yaklaşım benimsemeyi, tüm çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına katılımını sağlamayı ve çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi benimsemeyi.
 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi : Çalışanların gerektiğinde istedikleri veya öngördükleri sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi.
 • Ayrımcılığın Önlenmesi : Çalışanları ırk, renk, dil, etnik köken, siyasi görüş, medeni durum, yaş, hamilelik veya cinsiyet ayrımına göre değil, işi yapabilme becerilerini esas alarak istihdam etmeyi; ayrıca ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi.
 • Disiplin / Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi : Her çalışanın kişiliğine ve onuruna saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı, sözlü, fiziksel veya psikolojik taciz ya da zorlamaya izin vermemeyi.
 • Çalışma Saatlerinin Belirlenmesi : Çalışma saatlerinin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı.
 • Ücret ve Ödemeler : Kanunlar ve toplu iş sözleşmesi ile karara bağlanan normal ve fazla çalışma ödemelerini yapmayı, çalışanlara toplu iş sözleşmesinde belirlenmiş olan sosyal yardımları sağlamayı.
 • Çevre Kirlenmesinin Önlenmesi : Yürürlükteki çevre mevzuatına uymayı, çevre boyutları ve etki değerlendirmesine dayalı olarak çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı.
 • Gümrük Mevzuatına Uygunluk : Gümrük ile ilgili yürürlükteki tüm yerel ve uluslararası mevzuatlara uymayı, bu mevzuatlarla bağdaşan ve ürettiği ürünlerin yasadışı sevkiyatını önleyecek önlemler almayı.
 • Güvenlik Önlemlerini Almayı : Yüklemelerinde, güvenliği ihlal edecek nitelikteki bildirimsiz malların (uyuşturucu madde, patlayıcı madde, biyolojik madde ve kaçak mallar) bulunmamasını sağlamayı.
 • Tedarikçilerle İlişkiler : Çalıştığı tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, değerlendirme sonuçlarını aksiyon planları ile izlemeyi ve sosyal uygunluk düzeylerini kademeli olarak yükseltmeyi.
 • Yönetim Sistemi : Sosyal uygunluk, iş sağlığı güvenliği ve çevre yönetimi faaliyetlerini yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere, müşterilerin işyeri davranış kurallarına ve gönüllü olarak uygulanan ISO 9001 KYS, ISO 14001 ÇYS, ISO 18001 İSGYS, ISO 27001 BGYS ve ISO 37001 RMYS Yönetim Sistemi Standardına uygun bir yönetim sistemi çatısı altında yürütmeyi, devamlılığını sağlamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI 

Hakan KÖKÇÜ