Duyurular

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 26.11.2018 tarih ve 39198504 sayılı yazısı hk. (Tercihsiz Menşe Uygulaması)

Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe şahadetname düzenlediği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.11.2018 tarihli ve 39307922 sayılı yazısı hk. (Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer Bildirim Formları)

Düzenlenme tarihi 3 Aralık 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hk.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk. (Sıra No: 503) (30.11.2018 t. 30611 s. R.G.)

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Gümrük Genel Tebliği hk. (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) (30.11.2018 t. 30611 s. R.G.)

26/3/2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan10 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) yürürlükten kaldırıldı.

439-4-X

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/11 Sayılı Genelgesi hk. (Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı))

Tek Pencere Sisteminde Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) e-Devlet kapısından TPS linkinden geçiş

Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar hk. (Karar Sayısı: 320) (09.11.2018 t. 30590 s. R.G.)

Açıklama : Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım harcı tutarı 500 TL olarak yeniden belirlendi.

Karar Sayısı: 320

Ekli “Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

8 Kasım 2018

YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM HARCI TUTARININ YENİDEN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

Harç tutarı

MADDE 1- (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı 500 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.