Duyurular

TCMB – İhracat Genelgesi

İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ihracat genelgesi (Güncellik Tarihi: 16.05.2019)

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.05.2019 tarihli ve 44256321 sayılı yazısı hk. (Ambalaj Malzemesi İthalatı)

Ahşap ve karton ambalajlar sınıfında yer alan 4410.11 (Yonga levha şeklinde seperatör), 4412.39 (Seperatör), 4415.10 (Sandık, kapak v.b.), 4415.20 (Düz palet - palet kaldırıcılar - Ahşap sandıklar), 4819.10 (Karton oluklu kutu), 4819.50 (karton kutu) G.T.İ.P li birden fazla kullanıma uygun kullanılmış ambalaj malzemelerinin İthalat Rejimi Kararının 2 ve 7 nci maddeleri kapsamında ithaline izin verilmesinin uygun görülmediği hk.

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar hk. (Karar Sayısı: 1130) (22.05.2019 t. 30781 s. R.G.)

ABD menşeli bazı ürünlerin (kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, pirinç, alkollü içecekler, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya v.b) ithalatında tahsil edilen Ek Mali Yükümlülük oranları %50 oranında indirilmiştir.

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar hk. (Karar Sayısı: 1111) (15.05.2019 t. 30775 s. R.G.)

Yurt dışından cep telefonu getirme süresi 3 yıla çıkarıldı; posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırıldı; bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanındı; kıymeti 1.500 Avroyu geçmemek şartıyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı ile gelen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayın için %8 olarak alınan maktu vergi sıfırlandı; ihracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini Bakanlığın artırma yetkisi beş katından on katına çıkarıldı.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hk. (24.05.2019 t. 30783 s. R.G.)

Gümrük Yönetmeliğinin, Menşe şahadetnamesi aranılacak haller; Menşe şahadetnamelerinin incelenmesi ve sonradan kontrolü; Gümrük beyannamesi; Beyannameye eklenecek belgeler ve Ticaret politikası önlemleri başlıklı maddelerinde değişiklik yapıldı; Yönetmeliğe Gümrük beyannamesi tescil edilmiş olanların işlemleri başlıklı geçici madde eklendi.

2019 İthalat Tebliğleri karşılaştırma tablosu hk.

2019 İTHALAT TEBLİĞLERİ KARSILASTIRMA TABLOSU

2018 yılında Tek tebliğ altında yayımlanan İthalat Tebliğleri 2019 yılında münferit tebliğler halinde yayımlanmış ve 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğlere yapılmış sayılacaktır.

 

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2019/6)
Madde 56-62 Özel Teşvik Düzenlemeleri Ülkeleri (Ö.T.D.Ü.) yeniden oluşturuldu.
Bolivya, Cape Verde ve Moğolistan ÖTDÜ ülkeleri grubundalar.
(2) GTS kapsamında tanınan tavizli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı ekinde yer alan II ve III sayılı listelerde GTS Ülkeleri sütununa derç edilerek yürürlüğe konulmuştur. GTS’den yararlanacak G.Y.Ü., Ö.T.D.Ü. ve E.A.G.Ü.’ler sırasıyla İthalat Rejimi Kararı EK:4A, EK:4B ve EK:4C’deki listelerde yer almaktadır. GTS kapsamında tercihli tarifeler, bu listelerde belirtilen ülkeler menşeli eşyanın ithalatında uygulanır.
(3) GTS kapsamındaki ürün grubu listeleri G.Y.Ü. için İthalat Rejimi Kararı
Ek:5’te, Ö.T.D.Ü. için Ek:6’da ve E.A.G.Ü. için ise Ek:7’de yer almaktadır.
-Bolivya GYÜ’den ÖTDÜ’ye alındı.
-Cape Verde GYÜ’den ÖTDÜ’ye alındı
-Moğolistan EAGÜ’den ÖTDÜ’ye alındı
-Samoa EAGÜ’den GYÜ’ye alındı
-Fildişi Sahilleri, Gana, Paraguay, Svaziland, GTS’den çıkarıldı.
Kamboçya için s-12’a -Ayakkabılar GTS hariç sektör oldu.
İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/9)
Madde 4-14 İzin belgesi alınmayacak eşya başlıklı bölümüne;
Ek-1’de yer alan listede G.T.İ.P’leri belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın
b) Belirlenen yaş kriterinin üzerinde olanların,
ithalatına izin verilmeyeceği bendi eklenmiştir..
İzin belgesi başvuruları İzin belgesi başvuruları

 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş   eşyanın   ithal   izni   için   Genel   Müdürlüğe   yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler ve duyurular,  http://ekonomi.gov.tr genel ağ adresinin E-İmza Uygulamaları bölümünde ve/veya http://ith7.ekonomi.gov.tr ağ adresinde ilan edilir. Genel  Müdürlük  söz konusu ağ adreslerinde ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir. MADDE 7 – (1) 5 inci maddede belirtilen kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithal izni için Genel Müdürlüğe yapılacak müracaatlarda aranacak belgeler   ve   duyurular,   http://ticaret.gov.tr  genel   ağ   adresinin   E-İşlemler/İthalat  İşlemleri  bölümünde  ilan  edilir.  Genel  Müdürlük  söz konusu ağ adreslerinde ilan edilen belgelerde değişiklik yapmaya yetkilidir.
 YENİ MADDE  Elektronik ortamda başvuru

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular  için  yetkilendirilme  işlemlerine  dair  usul  ve  esaslar 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde  Elektronik  Başvuru  Sistemi  Tebliği  (İthalat:2017/3) çerçevesinde düzenlenir.

 TEBLİĞ EKİ EŞYA LİSTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı alınması kaydıyla ithaline izin verilen sivil hava taşıtları ve sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus eşyalar listesinden
8517.12
8517.61
8517.62
8517.69.90
alt pozisyonlarında sınıflandırılan eşyalar çıkarılmıştır.
 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN BAZI MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/13)
 Madde 15 -EK-3-f
Belge Düzenleyecek Kurum: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı )
(Kontrol Belgesi)
 Belge Düzenleyecek Kurum: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı
 TEBLİĞ EKİ EŞYA LİSTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER  DEĞİŞİKLİK YAPILMAMIŞTIR

 

2018 2019
İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) BAZI TEKSTİL, KONFEKSİYON VE DERİ ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/15)
Madde 40-55
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimi Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ
Eski Tebliğden içerik bakımından değişiklik yok.
TEBLİĞ EKİ EŞYA LİSTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İnsan sağlığının korunması yönünden mevzuatta bulunan şartlara uygun olup olmadığının riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenecek ürün listesine yeni  GTİPler  eklendi.  Gümrük gözetimi  sona  ermeden numune alınması şeklinde kontroller devam edecek (İTKİB)
EKLENEN EŞYALAR 6504 -Her nevi maddeden şeritlerin birleştirilmesi veya örülmesi suretiyle yapılmış şapkalar ve diğer başlıklar (astarlanmış veya donatılmış olsun olmasın)

6704 -İnsan saçından, hayvan kıllarından veya dokumaya elverişli diğer maddelerden peruklar, sakallar, kaşlar, kirpikler, perçemler ve benzerleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer alma- yan insan saçından diğer eşya

3921.13- Poliüretanlardan plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyoler ve şeritler:

4015.19- Kauçuktan Eldivenler, tek parmak eldivenler ve parmaksız eldivenler

9113.90.00.10.00 -Deriden saat kayışları ve bunların aksam parçaları

9113.90.00.20.00- Mensucattan saat kayışları ve bunların aksam parçaları

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/16)
Madde 21-25 EK5A-EK5B Herhangi  bir değişiklik olmamıştır
TEBLİĞ EKİ LİSTELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK Gübre olarak kullanılmayacak olması halinde Uygunluk yazısı ibrazı zorunlu olmayacak eşya listesine eklemeler yapıldı.


 2832.30.00.20.00 Amonyum tiyosülfat
2832.30.00.90.00 Diğer tiyosülfatlar
3002.90.50.90.00 mikrobiyal gübre
 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/14)
 Madde 29-33 EK-7, EK-8/A, EK-8/B, EK-8/C, EK-8/Ç, EK-8/D
İthali yasak eşya İthali yasak eşya
MADDE 31 – (1) Ek-7’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, Ek-8/A’da G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan, Ek-8/B’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine   eklenir.  Ek-7’de   belirtilen   eşyadan   2903.71.00.00.00 G.T.İ.P.’li klorodiflorometan isimli eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar hariç, 7/4/2018 tarihi itibariyle yasaktır. MADDE 3 – (1) Ek-1’de belirtilen eşyadan herhangi birini içeren, Ek-2’de G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya ile söz konusu tabloda belirtilen eşyadan herhangi biri ile çalışan, Ek-3’te G.T.P. ve tanımları belirtilen eşyanın ithalatı yasaktır. Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-1’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-6’da yer alan taahhütname gümrük  beyannamesinin  tescili  esnasında  ithalatçı  tarafından  elektronik olarak   eklenir.   Ancak,   Ek-1’de yer   alan   2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 G.T.İ.P’li kimyasalları içeren Ek-2’de yer alan 8424.10 G.T.P.’li eşyanın ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir.

(2)Ek- 1’debelirtileneşyadan2903.71.00.00.00G.T.İ.P’li klorodiflorometan isimli eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için yapılan ithalatlar hariç yasaktır.

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/1)
Madde 26:Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlarda Sergilenecek
Eşya
İçerik olarak değişiklik yapılmadı.
İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/2)
Harp Silahları ile Bunların Aksam ve Parçalarının İthali
ithali belli kurumlarca yapılabilecek eşya İthalat işlemleri

 

MADDE 39 ‒ (1) Ek-13’te G.T.P. ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da Ek-13’te belirtilen eşyayı ithal edebilir.

MADDE 1 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşya, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı,  Milli  İstihbarat  Teşkilatı  Başkanlığı  ve  Emniyet  Genel Müdürlüğü  tarafından  veya  bu  kuruluşlarca  yetki  verilen  kurum  ve kuruluşlarca ithal edilebilir.

(2) Milli Savunma Bakanlığından izin alan firmalar da bu Tebliğde belirtilen eşyayı ithal edebilir.

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) RADYOAKTİF MADDELER İLE BUNLARIN KULLANILDIĞI
CİHAZLARIN
İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/3)
Madde 15 EK-3-a Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun fiziksel ya da elektronik olarak uygunluk yazısı düzenleyeceği eşya listesinde bir değişiklik olmamıştır.
İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE
İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/4)
Madde 15 EK-3-b Tarım ve Orman Bakanlığının uygunluk yazısının aranacağı Yüksek yoğunluklu Tatlandırıcı eşya listesinde bir değişiklik olmamıştır.
İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) HARİTALAR VE HARİTA BİLGİSİ İÇEREN EŞYANIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/5)
Madde 15 EK-3-c İthalat işlemleri

MADDE 1 – (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (G.T.P.) ve tanımları belirtilen eşya ile içeriğinde harita bilgisi bulunan diğer her türlü eşyanın (kitap, dergi, yapboz, deniz topu, pano,  tepsi, tişört ve benzeri)  Serbest Dolaşıma Giriş rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde;

a) Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının,

 

b) Kara ve hava haritaları ile atlas, küre ve benzeri dokümanlar için ise Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığının,

fiziksel  ya da elektronik olarak düzenleyeceği  uygunluk belgesi  gümrük idarelerince aranır.

49.05  Yalnız  kara,  hava  ve  deniz  haritaları  ile  atlas,  küre  ve  benzeri dokümanlar (kadastral haritalar hariç)

85.23  Yalnız sayısal ortamda bulunan harita ve harita bilgileri (kadastral haritalar hariç)

İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.) KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2019/7)
 Madde 15 EK-3-ç  Eşya listesinde değişiklik yoktur.
 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verdiği kurum veya kuruluş
(Uygunluk Yazısı)
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden fiziksel ya da elektronik olarak düzenlenen uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/8)
 Madde 15 EK-3-d  Eşya listesinde değişiklik yoktur.
 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü)
(Uygunluk Yazısı)
 Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin  tescilinde,  Ulaştırma  ve  Altyapı  Bakanlığı  Sivil Havacılık  Genel  Müdürlüğünün   fiziksel   ya   da   elektronik  olarak düzenleyeceği uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.
 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  BANKNOT VE BENZERİ KIYMETLİ EVRAKA MAHSUS KAĞITLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/10)
 Madde 16-20 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kâğıtların İthali  Herhangi  bir değişiklik olmamıştır
 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  BAZI PATLAYICI MADDELER, ATEŞLİ SİLAHLAR, BIÇAKLAR VE BENZERİ ALETLERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/11)

 

Madde 15 EK-3-e Emniyet Genel Müdürlüğünün fiziksel ya da elektronik olarak düzenleyeceği uygunluk yazısının aranacağı eşya listesinde değişiklik olmamıştır.
 (3) 9305.10.00.00.00 G.T.İ.P.’inde yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan  yalnızca  şarjörler,  Milli  Savunma  Bakanlığı,  Emniyet  Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli  İstihbarat  Teşkilatı  Müsteşarlığı  tarafından  veya  bu  kuruluşlar tarafından  yetki  verilen  kurum  ve  kuruluşlarca  Tebliğin  bu  bölümü kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.  (3) 9305.10.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (G.T.İ.P.) yer alan revolverler ve tabancalara ait olanlardan yalnızca şarjörler, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı  ve  Milli  İstihbarat  Teşkilâtı  Başkanlığı  tarafından  veya  bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca bu Tebliğ kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrıca izin alınmaksızın ithal edilebilir.
 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/12)
 Madde 27-28 Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilerin İthalatı  Herhangi  bir değişiklik olmamıştır
 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  KİMYASAL SİLAHLAR SÖZLEŞMESİ EKİNDE YER ALAN KİMYASAL MADDELERİN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/17)
 Madde  34-38  Kimyasal  Silahlar  Sözleşmesi  Ekinde  Yer  Alan  Kimyasal Maddelerin İthali
 İzin belgesine ilişkin işlemler

MADDE 36 – (1) Genel Müdürlükçe verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.

(2) Elektronik olarak düzenlenenler hariç olmak üzere, izin belgesinin aslı ithalatın tamamının gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde izin belgesi  kapsamında  gerçekleştirilen  ithalata  ait  bilgiler  ilgili  gümrük idaresince  işlenmiş  ve  onaylanmış  olarak  veya  geçerlilik  süresi  içinde ithalatın gerçekleşmemesi durumunda, geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde firmalarca Genel Müdürlüğe intikal ettirilir.

 İzin belgesine ilişkin işlemler

MADDE 3 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce verilen izin belgelerinin birer örneği ilgili kuruluşlara gönderilir.

 

(3) Bu madde hükümlerine aykırı hareket edilmesi durumunda, müteakip izin belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinden sonra değerlendirmeye alınır.
 Devir işlemleri

MADDE 37 – (1) İthal edilen Ek-9 ve Ek-10’da yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri Genel Müdürlüğün iznine tabidir.

(2) İthal edilen Ek-11’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri serbestçe yapılabilir.

 Devir işlemleri

MADDE 4 – (1) İthal edilen Ek-1 ve Ek-2’de yer alan liste kapsamı eşyanın yurt içinde üçüncü şahıslara devri halinde firmalar tarafından Ticaret Bakanlığı bilgilendirilir.

 Elektronik ortamda başvuru

MADDE  6  –  (1)  Bu  Tebliğ  kapsamında  elektronik  ortamda  yapılacak başvurular için yetkilendirilme işlemlerine dair usul ve esaslar 27/12/2017 tarihli  ve 30283 sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan İthalat  İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2017/3) çerçevesinde düzenlenir.

 İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1) (31.12.2017 t. 30287 s. R.G.)  ASKIYA ALMA SİSTEMİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(İTHALAT: 2019/18)
 Askıya Alma Sistemi
MADDE 63-67
 Herhangi  bir değişiklik olmamıştır