Duyurular

502-5-X

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk. (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) (03.03.2020 t. 30597 s. R.G.)

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak, yurda getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilecek. 5 kg ı aşan kısmı gümrük idaresince alınacak, DİR Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak, standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü yetkili olacak.

502-4-X

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ hk. (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.)

96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenler eklenmiştir.

502-3-X

Gümrük Genel Tebliği hk. (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

AB menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.

502-2-X

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (İhracat: 2020/2) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin EK 3 (Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ve EK 4 (Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ünde değişiklik yapılmış; 43 üncü fasılda yer alan koyun ve kuzu kürkünden mamul eşyalar da Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi kapsamından çıkarılarak hariç tutulmuştur.

502-1-X

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29) (07.03.2020 t. 31061 s.)

2020/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan düzenleme ile; 39.07 gtipli maddeleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecekler.

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (25.06.2019 t. 30812 s. R.G.)

Açıklama : Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin bazı madde ve eklerinde değişiklik olmuştur.

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe geçici 1 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2019 yılına münhasıran, tahsisatı TTY’ye göre yapılan SRB001 kod numaralı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/7/2018 30471 (Mükerrer)

 

Ek – 1

Sırbistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi

Tarife Kontenjanı Kod No G.T.İ.P. Madde İsmi Tarife Kontenjanı Dönemi Tahsisat Yapılacak Firma Türü Tahsisat Yöntemi Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar
SRB001 0201 Büyükbaş hayvanların eti (taze veya soğutulmuş) 01.01-31.12 T TTY ESK
0202 Büyükbaş hayvanların eti (dondurulmuş) 01.01-31.12 T TTY ESK
SRB002 0602.40.00.00.00 Güller (aşılı veya aşısız) 01.01-31.12 BSGTY
SRB003 0602.90.41.00.11 Çelikler 01.01-31.12 BSGTY
0602.90.41.00.12 Fidanlar
0602.90.41.00.29 Diğerleri
SRB004 0602.90.46.00.00 Çıplak kökleriyle birlikte olan 01.01-31.12 BSGTY
0602.90.47.00.00 Kozalaklı ve yaprak dökmeyen ağaçlar
0602.90.48.00.00 Diğerleri
SRB005 06.03
(0603.90.00.00.00 hariç)
Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze, kurutulmuş, boyanmış, ağartılmış, emprenye edilmiş veya başka şekilde hazırlanmış) 01.01-31.12 BSGTY
SRB006 0701.10.00.00.00 Tohumluk 01.01-31.12 BSGTY
SRB007 0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) 01.06-30.09 BSGTY
SRB008 0703.90 Pırasa ve diğer soğanımsı sebzeler 01.01-31.12 BSGTY
SRB009 0704.90.10.00.11 Beyaz lahana 01.01-31.12 BSGTY
0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana
SRB010 0706.10 Havuçlar ve şalgamlar 01.01-31.12 BSGTY
SRB011 0708.10 Bezelye (Pisum sativum) 01.01-31.12 BSGTY
SRB012 0708.90 Diğer baklagiller 01.01-31.12 BSGTY
SRB013 0709.60 Capsicum veya Pimenta cinsi meyveler 01.07-30.09 BSGTY
SRB014 0710.21.00.00.00 Bezelye (Pisum sativum) 01.01-31.12 BSGTY
SRB015 0710.22.00.00.00 Fasulye (Phaseolus spp., Vigna spp.) 01.01-31.12 BSGTY
SRB016 0710.40.00.00.00 Tatlı mısır 01.01-31.12 BSGTY
SRB017 0713.90 Diğerleri 01.01-31.12 BSGTY
SRB018 0811.10 Çilek 01.01-31.12 BSGTY
SRB019 0811.20 Ahududu, böğürtlen, dut, loganberrier (bir çeşit böğürtlen), siyah, beyaz ve kırmızı Frenk üzümü ve Bektaşi üzümü 01.01-31.12 BSGTY
SRB020 0811.90.75.00.00 Vişne (Prunus cerasus) 01.01-31.12 BSGTY
SRB021 0813.20.00.00.00 Erik 01.01-31.12 BSGTY
SRB022 0909.61.00.00.00 Ezilmemiş ve öğütülmemiş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri] 01.01-31.12 BSGTY
0909.62.00.00.00 Ezilmiş veya öğütülmüş [Yalnızca rezene tohumları ve ardıç meyveleri]
SRB023 0910.99 Diğerleri 01.01-31.12 BSGTY
SRB024 1001.99.00.00.11 Adi buğday 01.01-31.12 T TTY TMO
1001.99.00.00.12 Mahlut
1001.99.00.00.13 Kaplıca (kızıl) buğday
SRB025 1005.90 Diğerleri 01.01-31.12 T TTY TMO
SRB026 1008.30.00.00.00 Kuş yemi 01.01-31.12 BSGTY
SRB027 1201.90.00.00.00 Diğerleri 01.01-31.12 BSGTY
SRB028 1206.00 Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın) 01.01-31.12 BSGTY
SRB029 1208.10 Soya fasulyesinin unu ve kaba unları 01.01-31.12 BSGTY
SRB030 1209.10.00.00.00 Şeker pancarı tohumları 01.01-31.12 BSGTY
SRB031 1209.21.00.00.00 Yonca tohumu 01.01-31.12 BSGTY
SRB032 1209.29.45.00.11 Vicia sativa L. türü fiğ 01.01-31.12 BSGTY
1209.29.45.00.12 Diğer tür fiğ
1209.29.45.00.13 Poa palustris L., Poa trivialis L. cinsi tohumlar
1209.29.45.00.14 Domuz ayrığı tohumu (Dactylis glomerata L.)
1209.29.45.00.15 Tavus otları (Agrosties) tohumu
SRB033 1209.29.80.00.11 Melez çim (Lolium X hybridum Hausskn.) 01.01-31.12 BSGTY
1209.29.80.00.12 Orman salkım otu (Poa nemoralis L.) tohumları
1209.29.80.00.13 Yüksek çayır yulafı (Arrhenatherum elatius (L.) J ve C presl.)tohumları
1209.29.80.00.14 Korunga (Onobrychis sativa L.)
1209.29.80.00.15 Burçak (Vicia ervilia Willd.)
1209.29.80.00.16 Sorgum tohumu
1209.29.80.00.17 Yem şalgamı tohumu
1209.29.80.00.18 Diğerleri
SRB034 1209.91.80 (1209.91.80.00.11 hariç) Diğerleri 01.01-31.12 BSGTY
SRB035 1209.99.10.00.00 Orman ağaçlarının tohumları 01.01-31.12 BSGTY
SRB036 1211.90.86 Diğerleri 01.01-31.12 BSGTY
SRB037 1512.11.91.00.00 Ayçiçeği tohumu yağı 01.01-31.12 BSGTY
SRB038 1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı 01.01-31.12 BSGTY
SRB039 15.17 Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) 01.01-31.12 BSGTY
SRB040 1518.00.31.00.00 Ham olanlar 01.01-31.12 BSGTY
SRB041 16.04 Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler 01.01-31.12 BSGTY
SRB042 17.04 Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil) 01.01-31.12 BSGTY
SRB043 18.06 Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları 01.01-31.12 BSGTY
SRB044 1901.10 Bebek veya küçük çocukların beslenmesinde kullanılan müstahzarlar
(perakende satılacak hale getirilmiş)
01.01

31.12
BSGTY
SRB045 19.02 Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın) 01.01-31.12 BSGTY
SRB046 1902.20.30 Ağırlık itibariyle %20’den fazla sosis ve benzerlerini, her cins et ve sakatatı içerenler (her türlü katı yağ dahil) (yalnızca Yenipazar Mantısı) 01.01-31.12 BSGTY
SRB047 19.05 Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler 01.01-31.12 BSGTY
SRB048 2001.10.00.00.00 Hıyarlar ve kornişonlar 01.01-31.12 BSGTY
SRB049 2001.90.30.00.00 Tatlı mısır (Zea mays var. Saccharata) 01.01-31.12 BSGTY
SRB050 2004.90.50.00.11 Bezelye 01.01-31.12 BSGTY
2004.90.50.00.12 Taze fasulyeler
SRB051 20.08 (2008.11.10.00.00,
2008.19.19,
2008.19.95,
2008.19.99.00.11,
2008.19.99.00.12,
2008.30,
2008.99.85.00.00,
2008.99.91.00.00 hariç)
Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve yenilen diğer bitki parçaları (başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler veya alkol katılmış olsun olmasın) 01.01-31.12 BSGTY
SRB052 20.09
(2009.11,
2009.12.00.00.00,
2009.19,
2009.31,
2009.39,
2009.71,
2009.79 hariç)
Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın 01.01-31.12 BSGTY
SRB053 21.04 Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları 01.01-31.12 BSGTY
SRB054 2105.00 Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin) 01.01-31.12 BSGTY
SRB055 2106.10.20.00.11 Diyet mamaları 01.01-31.12 BSGTY
2106.10.20.00.19 Diğerleri
SRB056 2106.90 Diğerleri 01.01-31.12 BSGTY
SRB057 22.04 Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer alanlar hariç) 01.01-31.12 BSGTY
SRB058 2309.10 Kedi veya köpek maması (perakende satılacak hale getirilmiş) 01.01-31.12 BSGTY
SRB059 2309.90 Diğerleri 01.01-31.12 BSGTY