Duyurular

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 26.11.2018 tarih ve 39198504 sayılı yazısı hk. (Tercihsiz Menşe Uygulaması)

Tercihsiz Menşe Uygulamasında İspanya, İsveç ve Hollandanın da elektronik menşe şahadetname düzenlediği hk.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 29.11.2018 tarihli ve 39307922 sayılı yazısı hk. (Kağıt Ortamda Düzenlenen Transfer Bildirim Formları)

Düzenlenme tarihi 3 Aralık 2018 ve sonrası tarihli olan kâğıt transfer bildirim formlarının gümrük işlemlerinde kabul edilmemesi hk.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hk. (Sıra No: 503) (30.11.2018 t. 30611 s. R.G.)

Yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

Gümrük Genel Tebliği hk. (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) (Seri No: 10)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) (30.11.2018 t. 30611 s. R.G.)

26/3/2004 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan10 seri nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) yürürlükten kaldırıldı.

439-4-X

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2018/11 Sayılı Genelgesi hk. (Tek Pencere Sistemi-Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı))

Tek Pencere Sisteminde Hariçte İşleme İzni (Ticari Tamir Amaçlı) e-Devlet kapısından TPS linkinden geçiş

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 05.11.2018 tarihli 38561204 sayılı yazısı hk. (Elektronik Tebligat Sistemi Hk.)

Açıklama : Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup, sistem 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-[HSCODE12]-645
Konu : Elektronik Tebligat Sistemi

05.11.2018/38561204
DAĞITIM YERLERİNE

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir.

Anılan düzenleme ile; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğlerin, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın. Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol çerçevesinde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilmesi, elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci gunun sonunda yapılmış sayılacağı. Bakanlığın tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye, kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hususları düzenlenmiştir.

Bakanlığımızca belirlenmesi gereken usul ve esaslara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Genel Tebliği (Elektronik Tebligat Sistemi) (Sıra No: 1) 25.01.2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre. Bakanlığımızca düzenlenen idari yaptırım kararlan ile Bakanlık görev alanı kapsamında yapılacak tebliğlerin elektronik ortamda tebliğ edilmesine imkân sağlanmıştır.

Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup, sistem 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.

Söz konusu Sistemle ilgili olarak üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Ali TOKSÖZ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi
Gümrük Müşavirleri Dernekleri (Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin)
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu