Duyurular

459-5-X

Genelge No: 2019/11 hk. (TPS-Taahhütname)

2019/14 Sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamında yükümlüsünce düzenlenen taahhütnamenin Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması hk

459-4-X

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 05.04.2019 tarihli ve 43267771 sayılı yazısı hk. (Kağıtsız Gümrük Projesi hk.)

10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde 15.04.2019 tarihi itibariyle tüm gümrük idarelerinde kağıtsız ihracat işlemlerinin nasıl yürütüleceği, Muratbey Gümrük Müdürlüğünde 08.04.2019 tarihinde, Erenköy Gümrük Müdürlüğünde 09.04.2019 tarihinde 10XX rejim kodlu ihracat beyannamelerinde pilot uygulamaya başlanılacağı hk.

459-3-X

Genelge No: 2019/12 hk. (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi)

Varış öncesi gümrük işlemleri ile ilgili uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hk

459-2-X

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ HK. (No: 2019/12) (12.04.2019 t. 30743 s. R.G.)

Almanya ve ÇHC menşeli 4411.13.90.00.11, 4411.14.90.00.11, 4411.92.90.00.11 ve 4411.93.90.00.11 gtip ları altında yer alan laminat parkelerin ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

459-1-X

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ HK. (No: 2019/11) (12.04.2019 t. 30743 s. R.G.)

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya ve Sırbistan menşeli termosifonlar-elektrikli, depolu su ısıtıcılar için 2013/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İtalya Ariston Thermo S.p.A. firması için değiştirilerek, diğerleri için uygulanmakta olan önlemlerin aynen devam edilmesine karar verilmiştir.

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar hk. (Karar Sayısı: 651) (Bazı ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi) (16.01.2019 t. 30657 s. R.G.)

Açıklama : İthalat Rejimi Kararı II sayılı listede yer alan ve Karar eki tabloda gtipleri bildirilen tek kat pamuk ipliği, sentetik filament iplikleri (naylondan veya diğer poliamidlerden veya poliesterlerden yüksek mukavemetli iplikler hariç), sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

Karar Sayısı: 651

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

15 Ocak 2019

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

TABLO

G.T.P. İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )*
1 2 3 4 5 9
6 7 8
5205.11 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.12 0 0 0 0 5 5 5 5
5205.13 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.14 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.15 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.21 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.22 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.23 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.24 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.26 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.27 0 0 0 0 8 8 8 8
5205.28 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.11 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.12 0 0 0 0 5 5 5 5
5206.13 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.14 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.15 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.21 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.22 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.23 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.24 0 0 0 0 8 8 8 8
5206.25 0 0 0 0 8 8 8 8
5402.31 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.32 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.33 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.34 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.39 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.44 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.45 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.46 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.47 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.48 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.51 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.52 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.53 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.59 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.61 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.62 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.63 0 0 0 0 5 5 5 5
5402.69 0 0 0 0 5 5 5 5
5509.11 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.12 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.21 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.22 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.31 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.32 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.41 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.42 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.51 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.52 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.53 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.59 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.61 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.62 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.69 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.91 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.92 0 0 0 0 8 8 8 8
5509.99 0 0 0 0 8 8 8 8
5510.11 0 0 0 0 8 8 8 8
5510.12 0 0 0 0 8 8 8 8
5510.20 0 0 0 0 8 8 8 8
5510.30 0 0 0 0 8 8 8 8
5510.90 0 0 0 0 8 8 8 8

* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus, Moldova, Faroe Adaları; 2: Güney Kore; 3: Malezya; 4: Singapur; 5: Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 6: En Az Gelişmiş Ülkeler; 7: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 8: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 9: Diğer Ülkeler