Duyurular

502-5-X

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ hk. (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2020-32/57) (03.03.2020 t. 30597 s. R.G.)

TPKK Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğde yapılan değişiklikle; Türk vatandaşı olmayan yolcuların bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmeleri serbest olacak, yurda getirilen standart işlenmemiş altın Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan altın beyan formu ile yetkili gümrük idaresine beyan edilecek. 5 kg ı aşan kısmı gümrük idaresince alınacak, DİR Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşıması zorunlu olacak, standart işlenmemiş altın getirilmesine ilişkin işlemlerde İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü yetkili olacak.

502-4-X

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ hk. (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/4) (04.03.2020 t. 31058 s. R.G.)

96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğin ekinde yer alan (EK:2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen koruyucu maske, koruyucu iş elbisesi, kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler, koruyucu gözlükler, tıbbi ve cerrahi maske ve tıbbi steril/non-steril eldivenler eklenmiştir.

502-3-X

Gümrük Genel Tebliği hk. (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 164) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

AB menşeli olmayan ve 96.09 tarife pozisyonundaki eşya hariç olmak üzere, Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında İthalatta Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncakların, serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi hk.

502-2-X

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (İhracat: 2020/2) (06.03.2020 t. 31060 s. R.G.)

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin EK 3 (Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ve EK 4 (Dahilde İşleme İzninin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler) ünde değişiklik yapılmış; 43 üncü fasılda yer alan koyun ve kuzu kürkünden mamul eşyalar da Dahilde İşleme İzni Verilmeyecek Eşya Listesi kapsamından çıkarılarak hariç tutulmuştur.

502-1-X

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ hk. (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/29) (07.03.2020 t. 31061 s.)

2020/3 sayılı Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliğinde yapılan düzenleme ile; 39.07 gtipli maddeleri, Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilecekler.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 17.02.2020 tarihli 52216372 sayılı yazısı hk. (2018/11799 sayılı Kararda Menşe İspatı Hk.)

Açıklama : 2018/11799 sayılı Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Kararda bildirilen ülkeler harici menşeli beyan edilen ve AB den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren Karar kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi durumunda yapılacak işlemler hk.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.08

Konu : 2018/11799 Sayılı Kararda Menşe İspatı

17/02/2020 – 52216372
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: a) 27.05.2019 tarih ve 44730247 sayılı yazımız

b) 26.08.2019 tarih ve 46658088 sayılı yazımız

2018/11799 sayılı “Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Tahsili Hakkında Karar” kapsamında olan ve AB ülkeleri üzerinden A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Bangladeş, Bolivya, Cape Verde, Endonezya, Hindistan, Kamboçya, Moğolistan, Pakistan, Paraguay, Sri Lanka, Ukrayna ve Vietnam menşeli eşya için ülkemiz aleyhine ortaya çıkan tarife farklılığının giderilmesi amacıyla telafi edici vergi olarak ek mali yükümlülük (EMY) tahsil edilmektedir.

Mezkur Karar kapsamındaki eşyanın A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelmesi halinde, eşyanın serbest dolaşıma girişinde ek mali yükümlülüğün uygulanmaması için Gümrük Yönetmeliğinin 38 inci maddesi gereğince, eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığının menşe şahadetnamesi ile tevsik edilmesi ve menşe şahadetnamesinin beyanname ekinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, A.TR dolaşım belgesi eşliğinde gelen söz konusu eşyanın menşe şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında mevcut olmaması ve menşe şahadetnamesinin sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine yazılı bir talepte bulunulması halinde, ek mali yükümlülüğe isabet eden tutarın Karardaki en yüksek had esas alınmak suretiyle hesaplanarak emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması gerekmektedir. Menşe şahadetnamesinin süresi içinde ibraz edilmesi durumunda emanete alınmış olan tutarın veya alınmış olan teminatın mezkur Yönetmeliğin 38/3 üncü maddesine göre iade edilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, AB ülkelerinden A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan bahse konu eşya için 2018/11799 sayılı Karar kapsamında bir ek mali yükümlülük doğmamakta ve “Diğer Ülkeler” (DÜ) gümrük vergisi oranında vergi tahsil edilmektedir.

Bununla birlikte, “2006/10895 sayılı Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar” gereğince serbest dolaşıma girişten sonra “sonradan verilmiştir” ibareli olsun veya olmasın 4 aylık ibraz süresi içinde bir A.TR Dolaşım Belgesinin gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi gereğince tahsil edilen vergiler geri verilmektedir.

Bu itibarla, 2018/11799 sayılı Karar’ın 2/1 inci maddesinde sayılan ülkeler harici menseli beyan edilen ve AB’den gelerek A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giren Karar kapsamındaki eşya için, A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine İbraz edilmesi durumunda;

1. Eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığını tevsik eden bir menşe şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında beyanname ekinde bulunması ya da menşe şahadetnamesinin serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında mevcut olmayıp sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine yazılı bir talepte bulunulmuş olması koşuluyla A.TR dolaşım belgesinin sonradan gümrük idaresine ibraz edilmesi esnasında gümrük idaresine ibrazı halinde, eşya için “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanunu’nun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi,

2. Eşyanın Kararda sayılan ülkeler menşeli olmadığım tevsik eden menşe şahadetnamesinin birinci maddede belirtilen şekilde gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu eşya için;

a. Mezkur Karar kapsamında tahsil edilmesi gereken EMY’nin Karardaki en yüksek had üzerinden hesaplanarak EMY ve buna tekabül eden vergilere ilişkin ek tahakkuk çıkarılması ve tahsil edilmesi,

b. EMY ve buna tekabül eden vergilerin tahsil edilmesini müteakip “Diğer Ülkeler” oranında tahsil edilen gümrük vergisi ve buna tekabül eden vergilerin Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi çerçevesinde geri verilmesi,

yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında, A.TR dolaşım belgesi olmaksızın serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan söz konusu eşya için gümrük vergileri tahsil edildiğinden herhangi bir vergi kaybının olmadığı, öte yandan A.TR dolaşım belgesinin sonradan ibrazı halinde tahsil edilen gümrük vergilerinin geri verilmesinin Gümrük Kanununun 214 üncü maddesinin amir hükmü gereği olduğu göz önüne alındığında yukarıda bahsi geçen işlemler için Gümrük Kanununun Onbirinci kısım cezai hükümlerinin uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür